Schoolplan met bijlagen

Het schoolplan is een koersbepalend document voor vier jaar. Het is het startdocument voor een nieuwe periode van integrale en cyclische kwaliteitszorg. In het schoolplan staan de beleidsvoornemens voor de periode 2015-2019.

De beleidsvoornemens zijn gebaseerd op het zelfevaluatierapport 2015. Vanuit de beleidsvoornemens uit het schoolplan, wordt voor ieder schooljaar een jaarplan opgesteld. In het jaarplan worden de beleidsvoornemens omgezet in concrete doelstellingen. Aan het eind van het schooljaar wordt het jaarplan geëvalueerd; aan het eind van de schoolplanperiode wordt het schoolplan geëvalueerd.

Ieder hoofdstuk begint met een statement uit het strategisch beleid van de Stichting PrimAH en eindigt met de beleidsvoornemens van de school.

De MR zal de gehele schoolplan periode kritisch meekijken en meedenken en de voortgang van de plannen volgen. De directie van de school legt verantwoording af. Het bevoegd gezag stelt het schoolplan vast, nadat de MR heeft ingestemd. Het wordt ter toetsing voorgelegd aan de onderwijsinspectie.

Namens het team van OBS Prins Willem Alexander,

Tonnie Smit
Directeur

Het schooljaarplan 2016-2017 wordt op de site geplaatst zodra dit is vastgesteld door de MR

Schoolplan 2015-2019