Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders die willen meebeslissen en meepraten over het beleid van de school, kunnen toetreden tot de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad overlegt met directie en schoolbestuur.

Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat die uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school.

Onze school heeft ook een medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. Zij zijn de vertegenwoordiging, die adviesrecht of instemmingsrecht heeft. De medezeggenschapsraad (MR) moet minimaal uit 4 leden bestaan. De MR van de PWA vertegenwoordigt zes leden.

Drie leden vertegenwoordigen de ouders en drie het team. In de medezeggenschapsraad ontmoeten ouders en leerkrachten de schoolleiding of het schoolbestuur om samen inhoud en vorm te geven aan hun school. In samenspraak wordt schoolbeleid gemaakt. Alle betrokkenen hebben een gemeenschappelijk belang: met elkaar de beste keuzes maken die passen bij onze school. In de MR heeft de directie geen zitting, maar een adviserende stem in de raad. Dat komt omdat het bestuur de directie kan opdragen om zaken namens het bestuur met de MR te bespreken.

Soms is een onderwerp voor meer scholen (de scholen voor het totale openbaar onderwijs in de gemeente) van betekenis. Dan ontmoeten partijen elkaar in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit onze eigen medezeggenschapsraad heeft een vertegenwoordiging van twee personen zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeente Aa en Hunze.
De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Bij instemmingsrecht kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen – wel dat hij er serieus op moet reageren. Door het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt. Welk recht wanneer geldt, staat in het artikel ‘Medezeggenschap – meepraten of meebeslissen’.
We willen ons hier beperken tot een paar grote lijnen, welke aangeven wat de taken en bevoegdheden van de MR zijn:

  • de MR kan spreken over alle zaken, welke met de school te maken hebben en kan voorstellen doen aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag mag een voorstel nooit zomaar afwijzen; het moet erop reageren en zijn standpunt geven
  • de MR heeft in sommige gevallen een adviserende stem, in andere gevallen een medebeslissende stem
  • de MR zorgt voor de bevordering van de openheid, de openbaarheid en het overleg op school
  • de MR moet waken tegen discriminatie, in welke vorm dan ook
  • de MR heeft de plicht tot geheimhouding als het om vertrouwelijke zaken gaat
  • de leden van de MR mogen geen nadelen ondervinden van het uitoefenen van hun taak

Waarover neemt de MR beslissingen?

Geldbesteding, gebouwengebruik en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ICT, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen.

Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid moet het bestuur het advies vragen van de raad. Belangstellenden kunnen het reglement ter inzage bij de MR-leden of de directie aanvragen.
De MR is als volgt samengesteld:

Oudergeleding:

dhr. Joop van Gogh (voorzitter)

dhr. Peter Mulder (lid)

mw. Renate Struijk (lid)

Teamgeleding:

mw. Margriet Leever (secretaris)

mw. Ina de Jonge (lid)

mw. Marcella Speelman (lid)

Contact opnemen

Via mr.pwa@primah.org kunt u contact opnemen.

Document MR – Instemmingsrecht of Adviesbevoegdheden